Regulamin obowiązujący od dnia 09.01.2023 roku

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ DEFINICJE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady działania sklepu i serwisu internetowego pod nazwa PUREBAUTY dostępnego na stronie internetowej www.purebeauty.pl, w szczególności zasady sprzedaży Towarów przez Klientów od SPRZEDAWCY za pośrednictwem Sklepu (zasady wykonywania tych umów), uprawnień przysługujących Klientom oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
2. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu przez Klienta. Regulamin po jego akceptacji jest integralną częścią umowy sprzedaży Produktów.
3. Określone w niniejszym Regulaminie wyrażenia (lub inne wyrażenia pisane w treści niniejszego Regulaminu z wielkiej litery) mają następujące znaczenie:

a. „SPRZEDAWCA”: Pure Beauty Media spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskie 85 lok. 21 (kod poczt: 02-001), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Wa rszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000859715, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł, NIP: 9512507422, REGON: 387048691.
b. „Dane kontaktowe” oznacza następujący adres SPRZEDAWCY: ul. Kolejarska 34, kod poczt: 03-646) Warszawa, e-mail
 BOK@purebeauty.pl, telefon: + 48 881 750 118 (dyspozcyjny w godzinach: 09:00 – 16:00) lub dane każdorazowo wskazane na stronie internetowej www.purebeauty.pl w zakładce „kontakt”
c. „Sklep internetowy” lub „Sklep” – oznacza sklep internetowy prowadzony przez SPRZEDAWCĘ dostępny na stronie internetowej pod adresem www.purebeauty.pl za pośrednictwem którego Klienci mogą składać zamówienia Towarów dostępnych w Sklepie;
d. „Klient” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat za zgodą przedstawiciela ustawowego) oraz także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu i zgodnie z Regulaminem składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu (czy to jako użytkownik zalogowany czy też nie);
e. „Konsument” – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze SPRZEDAWCĄ (w szczególności, która składa zamówienie w Sklepie) w sposób niezwiązany z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
f. „Dzień Roboczy” – oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
g. „Towar” lub „Produkt” – oznacza produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie,
h. „Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towaru/ Produktu, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru/Produktu, sposób jego dostarczenia oraz sposób zapłaty za Towar;
i. „Zamówienie Abonamentowe /subskrypcja” – oznacza Zamówienie w systemie abonamentowym wysyłane w okresach miesięcznych bez konieczności składania osobnych (dodatkowych) oświadczeń przez Klienta do czasu jego anulowania przez Klienta lub SPRZEDAWCĘ;
j. „Zamówienie Pakietowe” – oznacza Zamówienie w systemie abonamentowym, przedpłacone za cały określony w tym Zamówieniu okres i wysyłane w okresach miesięcznych przez wynikający z Zamówienia Abonamentowego okres czasu stanowiący wielokrotność (3 lub 6) miesięcy kalendarzowych;
k. „Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. z 28 stycznia 2020 roku Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
l. „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z 6 lutego 2020 roku Dz.U. z 2020 roku poz. 344 z późn. zm.);
m. „Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity z dnia 16 września 2020 roku, Dz.U. z 2020 poz. 1740 z późn. zm.).

§ 2 OGÓLNE ZASADY ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM ZE SKLEPU

1. [warunki techniczne] Do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień, niezbędne jest używanie w urządzeniu, za pomocą którego korzystasz ze Sklepu przeglądarki Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji, włączenie w przeglądarce obsługę języka Javascript, włączenie w przeglądarce obsługi ciasteczek i danych stron. Są to minimalne zalecane wymagania technicznie, zapewniające współpracy z naszym systemem teleinformatycznym.
2. [ogólne warunki korzystania ze Sklepu] Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu a w szczególności zgodnie z dobrymi obyczajami i z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów a także w sposób niezakłócający jego funkcjonowania w tym dostarczanie (publikowanie) przez Klienta treści bezprawnych.
3. [rejestracja i logowanie]

a. Do przeglądania asortymentu Sklepu i Towarów oraz zakupu poszczególnych Produktów w Sklepie nie jest wymagana rejestracja (założenie konta Klienta). Założenie konta Klienta („Konto”) umożliwia zakup, a także zaproponowanie Klientowi i korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności oraz możliwość uczestniczenia przez Klienta w promocjach i korzystania z dodatkowych benefitów oferowanych przez SPRZEDAWCĘ i marki współpracujące ze SPRZEDAWCĄ.
b. Rejestracja Konta w Sklepie oraz jego prowadzenie są dobrowolne i nieodpłatne, zaś Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta oraz jego zamknięcia w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, poprzez przesłanie SPRZEDAWCY stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
 BOK@purebeauty.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy SPRZEDAWCY (Dane kontaktowe) wskazane w § 1 Regulaminu.
c. Rejestracja następuje poprzez naciśnięcie na Stronie przycisku „logowanie/ rejestracja” oraz podanie niezbędnych danych, w tym loginu i hasła. Rejestracji można dokonać w każdej chwili w szczególności w chwili składania Zamówienia. Po wypełnieniu wymaganych pól a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne, zaznaczeniu pola zapoznania się i akceptacji Regulaminu oraz po naciśnięciu przycisku „Zarejestruj się”, na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie rejestracji Konta. Potwierdzenie rejestracji Konta następuje poprzez kliknięcie w link aktywacyjny i uzyskanie komunikatu o sukcesie oznacza, że Konto zostało założone.
d. Podanie podczas rejestracji Konta danych oznaczonych jako „obowiązkowe” jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako „obowiązkowe” jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych Klienta nie oznaczonych jako „obowiązkowe” jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.
e. SPRZEDAWCA może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należy korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób naruszający przepisy prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu lub w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje. Wypowiedzenie następuje poprzez przesłanie Klientowi oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej zarejestrowany w Sklepie Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta powoduje zablokowanie i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu.

4. [zmiany Regulaminu] SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn prawnych lub organizacyjnych np. wynikających z konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, zmiany sposobu płatności, dostaw jednak tylko w zakresie w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Klienci są informowani przez umieszczenie na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym przez Sprzedawcę nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1.Informacje o produktach prezentowane w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
2. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
Zakupu Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu można dokonać przez złożenie Zamówienia.
3. W tym celu należy dokonać wyboru Produktów, umieścić je w koszyku oraz dokonać wyboru sposobu płatności i dostawy. W celu uniemożliwienia działań o charakterze spekulacyjnym, SPRZEDAWCA uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego Produktu lub grupy Produktów objętych jednym zamówieniem.
4. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają wszystkie podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Ceny dotyczą jednej sztuki towaru i nie zawierają kosztów dostarczenia Towaru. Koszty dostarczenia Towaru są każdorazowo podawane w trakcie składania Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia.
5. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, obejmującej cenę wybranych Produktu/ów (ceny jednostkowe i łączna wartość Zamówienia) i kosztach ich dostawy, są całkowitymi kosztami, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Towaru.
6. Do momentu zatwierdzenia Zamówienia (naciśnięcie przycisku „Zamawiam”) Klient ma możliwość (za pomocą przycisku „Edytuj”) dokonać zmiany Zamówienia. Od momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient nie ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych (w tym wyboru i ilości zamawianych Produktów, adresu dostawy, sposobu płatności).
7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą złożone Zamówienie i przyjęcia go do realizacji. Klient będzie również otrzymywał kolejne wiadomości z informacjami o statusie Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta ww. wiadomości elektronicznej wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy i wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a SPRZEDAWCĄ.
8. Złożenie Zamówienia może nastąpić bądź za pośrednictwem zarejestrowanego Konta lub też bez logowania. W każdym wypadku złożenie Zamówienia wiązać się może z koniecznością podania dodatkowych danych (w tym danych osobowych) niezbędnych do realizacji zamówienia oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed zakończeniem Zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania Zamówienia w celu realizacji i obsługi Zamówienia złożonego w Sklepie. Podanie danych osobowych oznaczonych jako „obowiązkowe” jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia i realizacji Zamówienia.
9. W przypadku gdy Klient nie posiada Konta Klienta, brak akceptacji przez Klienta Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia lub braku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Towarów za pośrednictwem Sklepu.
10. Zamówienia w Sklepie mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu – z wyłączeniem rzadkich sytuacji, gdy na Stronie będą przeprowadzane prace konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych Strona nie jest dostępna.
11. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej, Niemiec, Zjednoczonego Króleswa (UK), Holandii, Włoch, Szwecji oraz Belgii.
12. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem SPRZEDAWCY przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towaru będącego przedmiotem Zamówienia. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez SPRZEDAWCĘ wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.
13. SPRZEDAWCY przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na podstawie złożonego Zamówienia, w terminie 14 dni od dnia jej zwarcia oraz anulowania Zamówienia o ile Klient w przeciągu siedmiu dni roboczych nie dokona wymaganej zapłaty za Produkty. W przypadku wyboru płatności „z góry” anulowanie Zamówienia przez SPRZEDAWCĘ może nastąpić w ciągu 6 godzin od momentu jego złożenia.
14. [anulowanie Zamówienia za pobraniem] Klient, który złożył zamówienie i wybrał płatność za pobraniem, ma prawo anulować takie zamówienie (umowne prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży) do momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki do Klienta.
15. [anulowanie Zamówienia Abonamentowego lub Zamówienia Pakietowego/ subskrypcji]

1. Klient, który złożył zamówienie i wybrał płatność za Zamówienie Abonamentowe lub Pakietowe, ma prawo anulować takie zamówienie (umowne prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży) do końca miesiąca poprzedzającego wysyłkę kolejnego Zamówienia Abonamentowego. Anulowanie Zamówienia oznacza brak zgody na wysyłanie Towarów w kolejnych miesiącach objętych tym abonamentem oraz oznacza odwołanie upoważnienia SPRZEDAWCY do obciążania Klienta kosztami przyszłych Zamówień. W przypadku Zamówienia Pakietowego Klientowi przysługuje prawo zwrotu zapłaconego SPRZEDAWCY a nie zrealizowanego przez SPRZEDAWCĘ części przyszłych zamówień po potrąceniu naliczonego (w związku z Zamówieniem Abonamentowym) rabatu. Szczegółowe zasady rozliczeń w przypadku rezygnacji z Zamówienia Pakietowego znajdują się w sekcji FAQ – zwroty, anulowanie, rezygnacja.
2. SPRZEDAWCY przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży (w szczególności Zamówienia Abonamentowego) w przypadku braku płatności lub możliwości pobrania płatności wynikającą z Zamówienia kwotą.

16. [sposoby płatności]
Aktualnie dostępne w Sklepie sposoby płatności, określone są na stronie internetowej Sklepu w zakładce „sposoby płatności”. Ponadto aktualnie dostępne sposoby płatności są prezentowane do wyboru na początku procedury składania zamówienia, przed dokonaniem złożenia zamówienia. 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro; BLIK; Google Pay, PayU, PayU Raty.
17. [sposoby i termin dostaw]

a. Dostawa Towarów odbywa się w miejsce (np. paczkomat) lub na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
b. Aktualnie dostępne w Sklepie sposoby dostawy, określone są na stronie internetowej Sklepu w zakładce „sposoby dostawy”. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w sposób wybrany przez Klienta za pośrednictwem: wybranych firm świadczących usługi kurierskie (przesyłką kurierską), paczkomatów InPost lub innych sposobów dostawy wybranych przez Klienta w procesie Zamówienia. Wybór sposobu dostawy i jej koszty są zawsze określone podczas składania Zamówienia.
c. Zamówienie zrealizowane zostanie niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni, chyba że w karcie Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.
Termin realizacji Zamówienia i dostawy uzależniony jest od terminów oferowanych przez poszczególnych dostawców tych usług (i w zakresie terminów dostawy określana jest w regulaminach poszczególnych dostawców usług), zaś przewidywane terminy dostaw zawsze są dostępne w momencie składania Zamówienia. SPRZEDAWCA zobowiązany jest do realizacji i wysyłki Zamówienia bez zbędnej zwłoki. W każdym wypadku wysyłka nastąpi w terminie 3 Dni Roboczych od dnia Złożenia Zamówienia i jego opłacenia (w przypadku Zamówień „za pobraniem” – w terminie 3 Dni roboczych od dnia Złożenia Zamówienia). Powyższy termin przeznaczony jest na skompletowanie Zamówienia i przekazanie przesyłki przewoźnikowi w celu dostarczenia jej do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu. W przypadku Zamówień Abonamentowych wysyłka Zamówienia nastąpi w terminie określonym przez SPRZEDAWCĘ podanym każdorazowo na stronie internetowej
www.purebeauty.pl lub social mediach Pure Beauty: Facebook oraz Instagram, dokładna data zostanie każdorazowo podana maksymalnie do dnia 25 każdego miesiąca.
d. Z chwilą odbioru przesyłki od przewoźnika (wydania Towaru) na Klienta przechodzi prawo własności Produktu, uprawnienia oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, przede wszystkim ryzyko utraty lub uszkodzenia.

e. Klient będący Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Produktu po dostarczeniu przesyłki, w obecności przedstawiciela Sprzedawcy lub podmiotu realizującego przewóz. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki Przedsiębiorca zobowiązany jest do spisania stosownego protokołu.
f. Zaleca się, aby Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, w miarę możliwości, dokonał sprawdzenia Produktu po dostarczeniu przesyłki w obecności przedstawiciela Sprzedawcy lub podmiotu realizującego przewóz. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki zaleca się również, aby Konsument, jak również Przedsiębiorca na prawach konsumenta, spisał stosowny protokół i niezwłocznie skontaktował się ze Sprzedawcą.
g. W przypadku Zamówień złożonych przez Klientów będących Przedsiębiorcami, jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony Produkt nie jest dostępny, w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy sprzedaży jest uprawniony do odstąpienia od niej.

18. [darmowa dostawa] SPRZEDAWCA może wprowadzić zasady zgodnie z którymi w określonych wypadkach (w szczególności w wypadku Zamówienia o określonej minimalnej wartości) określona forma dostawy nastąpi na koszt SPRZEDAWCY. Informacja w tym zakresie pojawi się w momencie składania Zamówienia.
19. [faktura VAT] Potwierdzenie sprzedaży nastąpi – po opłaceniu zamówienia przez Klienta – automatycznie w formie faktury VAT obejmującej nabyte Towary. Faktura ta zostanie doręczona w formie elektronicznej (format *pdf) na adres Klienta wskazany przy składaniu Zamówienia. Poprzez akceptację Regulaminu Klient wyrażą zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur (w tym duplikatów i faktur korygujących) w postaci elektronicznej zgodnie ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Klient ma możliwość otrzymania faktury w wersji papierowej: w takim wypadku Klient powinien złożyć takie żądanie niezwłocznie po dokonaniu zamówienia, zaś SPRZEDAWCA zobowiązuje się przekazać fakturę w formie papierowej na adres wskazany przez Klienta.

§4 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. SPRZEDAWCA informuje, że zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, konsument (Klient będący Konsumentem), który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyłączeniem przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do Regulaminu. Postanowienie niniejszej części (paragrafu) Regulaminu dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami (z wyłączeniem pkt. 9).
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął Produkt w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Produktu, a w przypadku umowy, która:
obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części,
polega na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane na adres SPRZEDAWCY (Dane kontaktowe) wskazany w § 1 (pocztą tradycyjną) lub na adres BOK@purebeauty.pl z wykorzystaniem formularza zwrotu (wzoru oświadczenia o odstąpieniu) lub bez jego użycia w formie jednoznacznego oświadczenia. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić towar SPRZEDAWCY niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował SPRZEDAWCĘ o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Klient odeśle zwracany Towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: PURE BEAUTY MEDIA Sp. z o.o. ul. Kolejarska 34, 03-646 Warszawa, z dopiskiem „zwrot”. W celu usprawnienia procesu zwrotu Towaru zaleca się, aby Klient dołączył do zwracanego Towaru również numer zamówienia. Koszty zwrotu (odesłania) Produktu ponosi Klient.
6. Zwrot Towaru za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany. Zwroty za pobraniem nie będą odbierane, w związku z czym Towar uznaje się za niezwrócony. 
7. W przypadku odstąpienia od umowy SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów poniesione przez SPRZEDAWCĘ, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot płatności zostanie dokonany przez SPRZEDAWCĘ przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, czyli koszty przesłania Towaru do SPRZEDAWCY.
8. W przypadku, gdy Klient zapłacił za Towar przy odbiorze przesyłki (Zamówienie za pobraniem), wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w formularzu o odstąpieniu od umowy.
9. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwracanego Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w odniesieniu do umowy w których przedmiotem świadczenia jest rzecz, rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Wobec powyższego SPRZEDAWCA zalecamy, aby z uwagi na specyfikę sprzedawanych Towarów /Produktów przed ewentualnym zwrotem nie otwierać oryginalnych / zapieczętowanych lub ofoliowanych Produktów pochodzących ze Sklepu. W powyższym kontekście, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (Towarów/ Produktów) będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

§5 REKLAMACJE

1. SPRZEDAWCA jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad fizycznych i prawnych.
Wobec klientów będących Przedsiębiorcami Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy sprzedanej.
Wobec Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.
2. W przypadku wystąpienia wady towaru Klient ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego, SPRZEDAWCA odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.
3. Klientowi, który korzysta z rękojmi na podstawie Kodeksu cywilnego przysługują następujące uprawnienia:

a. może żądać obniżenia ceny,
b. przy wadzie istotnej – może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
c. może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
d. może żądać usunięcia wady.

4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na adres podany w danych kontaktowych lub na adres e-mail: reklamacje@purebeauty.pl. Reklamacja powinna zawierać: Formularz reklamacji stanowiący załącznik do Regulaminu, w szczególności dane osoby zgłaszającej reklamację, jej adres (w tym adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację jak również pozostałe elementy niezbędne do jej rozpatrzenia w szczególności numer zamówienia, opis Towaru i charakteru jego wady, datę wykrycia wady, datę zakupu, żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji. Do reklamacji powinien zostać dołączony dowód zakupu. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt SPRZEDAWCY i sposób wskazany przez SPRZEDAWCĘ dostarczyć wadliwy Towar do miejsca wskazanego przez SPRZEDAWCĘ.
5. SPRZEDAWCA rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
6. W przypadku gdy w wyniku reklamacji następuje zwrot towaru, Sklep zwraca klientowi pełną kwotę zapłaconą za towar oraz koszt dostawy.
W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zostanie ponadto powiadomiony o tym czy Sprzedawca wyraża, czy też nie, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody, Sprzedawca wskaże Klientowi podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu.

§6 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
– www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
– https://uokik.gov.pl/pozasadowe _rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
– www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
– https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a SPRZEDAWCĄ, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
3. Na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Klientom będącym Konsumentami przysługuje prawo do:

a. złożenia skargi m.in. poprzez unijną platformę internetową ODR dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
b. złożenia wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pośrednictwem Inspekcji Handlowej (www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 ).

4. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
5. Niezależnie od powyższych uprawnień, Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a SPRZEDAWCĄ:
a. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu,
b. zwrócenie się do sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
6. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń opisanych powyżej jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej opisanej w § 5 i ma charakter dobrowolny (obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie) przy czym SPRZEDAWCA poprzez publikację Regulaminu wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami.

§7 DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych klientów sklepu jest Pure Beauty Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-001), Al. Jerozolimskie 85 lok. 21.
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych osobowych dalej „RODO”.
3. W wykonaniu postanowień RODO SPRZEDAWCA informuje, że:

a. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może skontaktować się pisząc na adres: iod@purebeauty.pl lub bok@purebeauty.pl, SPRZEDAWCA (Administrator) nie powołał inspektora ochrony danych osobowych,
b. podanie danych osobowych przez Klientów Sklepu jest dobrowolne, aczkolwiek w niektórych przypadkach konieczne do realizacji Zamówień oraz korzystania z innych funkcjonalności Sklepu i serwisu,
c. dane osobowe Klientów przetwarzane będą na potrzeby związane z realizacją Zamówień (prawidłowej realizacji sprzedaży Towarów, zaś niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy), jak też ich wysyłki, rejestracją w Sklepie (stworzenie Konta) oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody – również do marketingu towarów i usług oferowanych przez SPRZEDAWCĘ oraz innych funkcjonalności Sklepu i powiązanego z nim serwisu,
d. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Klienta Sklepu, marketingu towarów i usług oraz udziału w innych usługach jest udzielona przez Klienta zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy,
e. dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Klienta zgody lub maksymalnie do 3 lat od momentu zrealizowania zamówienia, w przypadku Klientów,
f. dane osobowe Klientów Sklepu SPRZEDAJĄCY może przekazywać do podmiotów obsługujących Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do prowadzenia Sklepu i jego obsługi (usługi teleinformatyczne, prawne oraz realizującym działania marketingowe). W przypadku Klientów składających Zamówienia, ich dane mogą być również przekazywane do firm realizujących dostawę towaru,
g. każdy Klient Sklepu ma prawo żądać od SPRZEDAWCY dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez SPRZEDAWCĘ danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych w przypadku uznania, że jego dane osobowe narusza RODO,
h. każdy Klient ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem,
i. dane osobowe będą profilowane w celu najlepszego dopasowania produktów do potrzeb i oczekiwań klientów ,
j. Sklep wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Klienta (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Klienta, z którego dokonano połączenia ze Sklepem) podczas przeglądania strony www. Sklepu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze Sklepem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi (lub użytkownikowi, który nie dokonał rejestracji jako Klient) korzystania ze Strony, dostosowywanie stron Sklepu do potrzeb i oczekiwań danego użytkownika oraz badanie ruchu użytkowników w ramach Sklepu. Pliki cookies są wykorzystywane w Sklepie za zgodą użytkownika, który może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce

4. Klient lub użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane, poprzez akceptację Regulaminu oświadcza, że został zapoznany z przysługującymi mu prawami wynikającymi z RODO (wymienionymi w pkt. 3 powyżej).

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim oraz zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
2. SPRZEDAWCA zobowiązuje się chronić i przestrzegać wszelkie prawa Klientów (oraz wypełniać obowiązki sprzedawcy w relacjach z Konsumentami) przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych przepisach bezwzględnie obowiązujących przepisów. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów w szczególności będących Konsumentami wynikających z przepisów prawa – jakiekolwiek wątpliwości interpretacyjne rozstrzygane będą na korzyść Klienta.
3. Załącznikiem do Regulaminu jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwieranej na odległość wraz z pouczeniem.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 09.01. 2023 roku.

Regulamin obowiązujący do dnia od dnia 03.01.2023 do dnia 09.01.2022 roku

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ DEFINICJE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady działania sklepu i serwisu internetowego pod nazwa PUREBAUTY dostępnego na stronie internetowej www.purebeauty.pl, w szczególności zasady sprzedaży Towarów przez Klientów od SPRZEDAWCY za pośrednictwem Sklepu (zasady wykonywania tych umów), uprawnień przysługujących Klientom oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
2. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu przez Klienta. Regulamin po jego akceptacji jest integralną częścią umowy sprzedaży Produktów.
3. Określone w niniejszym Regulaminie wyrażenia (lub inne wyrażenia pisane w treści niniejszego Regulaminu z wielkiej litery) mają następujące znaczenie:

a. „SPRZEDAWCA”: Pure Beauty Media spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskie 85 lok. 21 (kod poczt: 02-001), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Wa rszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000859715, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł, NIP: 9512507422, REGON: 387048691.
b. „Dane kontaktowe” oznacza następujący adres SPRZEDAWCY: ul. Kolejarska 34, kod poczt: 03-646) Warszawa, e-mail BOK@purebeauty.pl, telefon: + 48 881 750 118 lub dane każdorazowo wskazane na stronie internetowej www.purebeauty.pl w zakładce „kontakt”
c. „Sklep internetowy” lub „Sklep” – oznacza sklep internetowy prowadzony przez SPRZEDAWCĘ dostępny na stronie internetowej pod adresem www.purebeauty.pl za pośrednictwem którego Klienci mogą składać zamówienia Towarów dostępnych w Sklepie;
d. „Klient” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat za zgodą przedstawiciela ustawowego) oraz także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu i zgodnie z Regulaminem składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu (czy to jako użytkownik zalogowany czy też nie);
e. „Konsument” – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze SPRZEDAWCĄ (w szczególności, która składa zamówienie w Sklepie) w sposób niezwiązany z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
f. „Dzień Roboczy” – oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
g. „Towar” lub „Produkt” – oznacza produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie,
h. „Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towaru/ Produktu, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru/Produktu, sposób jego dostarczenia oraz sposób zapłaty za Towar;
i. „Zamówienie Abonamentowe /subskrypcja” – oznacza Zamówienie w systemie abonamentowym wysyłane w okresach miesięcznych bez konieczności składania osobnych (dodatkowych) oświadczeń przez Klienta do czasu jego anulowania przez Klienta lub SPRZEDAWCĘ;
j. „Zamówienie Pakietowe” – oznacza Zamówienie w systemie abonamentowym, przedpłacone za cały określony w tym Zamówieniu okres i wysyłane w okresach miesięcznych przez wynikający z Zamówienia Abonamentowego okres czasu stanowiący wielokrotność (3 lub 6) miesięcy kalendarzowych;
k. „Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. z 28 stycznia 2020 roku Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
l. „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z 6 lutego 2020 roku Dz.U. z 2020 roku poz. 344 z późn. zm.);
m. „Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity z dnia 16 września 2020 roku, Dz.U. z 2020 poz. 1740 z późn. zm.).

 

§ 2 OGÓLNE ZASADY ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM ZE SKLEPU

1. [warunki techniczne] Do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień, niezbędne jest używanie w urządzeniu, za pomocą którego korzystasz ze Sklepu przeglądarki Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji, włączenie w przeglądarce obsługę języka Javascript, włączenie w przeglądarce obsługi ciasteczek i danych stron. Są to minimalne zalecane wymagania technicznie, zapewniające współpracy z naszym systemem teleinformatycznym.
2. [ogólne warunki korzystania ze Sklepu] Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu a w szczególności zgodnie z dobrymi obyczajami i z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów a także w sposób niezakłócający jego funkcjonowania w tym dostarczanie (publikowanie) przez Klienta treści bezprawnych.
3. [rejestracja i logowanie]

a. Do przeglądania asortymentu Sklepu i Towarów oraz zakupu poszczególnych Produktów w Sklepie nie jest wymagana rejestracja (założenie konta Klienta). Założenie konta Klienta („Konto”) umożliwia zakup, a także zaproponowanie Klientowi i korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności oraz możliwość uczestniczenia przez Klienta w promocjach i korzystania z dodatkowych benefitów oferowanych przez SPRZEDAWCĘ i marki współpracujące ze SPRZEDAWCĄ.
b. Rejestracja Konta w Sklepie oraz jego prowadzenie są dobrowolne i nieodpłatne, zaś Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta oraz jego zamknięcia w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, poprzez przesłanie SPRZEDAWCY stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: BOK@purebeauty.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy SPRZEDAWCY (Dane kontaktowe) wskazane w § 1 Regulaminu.
c. Rejestracja następuje poprzez naciśnięcie na Stronie przycisku „logowanie/ rejestracja” oraz podanie niezbędnych danych, w tym loginu i hasła. Rejestracji można dokonać w każdej chwili w szczególności w chwili składania Zamówienia. Po wypełnieniu wymaganych pól a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne, zaznaczeniu pola zapoznania się i akceptacji Regulaminu oraz po naciśnięciu przycisku „Zarejestruj się”, na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie rejestracji Konta. Potwierdzenie rejestracji Konta następuje poprzez kliknięcie w link aktywacyjny i uzyskanie komunikatu o sukcesie oznacza, że Konto zostało założone.
d. Podanie podczas rejestracji Konta danych oznaczonych jako „obowiązkowe” jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako „obowiązkowe” jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych Klienta nie oznaczonych jako „obowiązkowe” jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.
e. SPRZEDAWCA może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należy korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób naruszający przepisy prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu lub w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje. Wypowiedzenie następuje poprzez przesłanie Klientowi oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej zarejestrowany w Sklepie Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta powoduje zablokowanie i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu.

4. [zmiany Regulaminu] SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn prawnych lub organizacyjnych np. wynikających z konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, zmiany sposobu płatności, dostaw jednak tylko w zakresie w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Klienci są informowani przez umieszczenie na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym przez Sprzedawcę nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zakupu Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu można dokonać przez złożenie Zamówienia.
2. W tym celu należy dokonać wyboru Produktów, umieścić je w koszyku oraz dokonać wyboru sposobu płatności i dostawy. W celu uniemożliwienia działań o charakterze spekulacyjnym, SPRZEDAWCA uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego Produktu lub grupy Produktów objętych jednym zamówieniem.
3. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają wszystkie podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Ceny dotyczą jednej sztuki towaru i nie zawierają kosztów dostarczenia Towaru. Koszty dostarczenia Towaru są każdorazowo podawane w trakcie składania Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia.
4. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, obejmującej cenę wybranych Produktu/ów (ceny jednostkowe i łączna wartość Zamówienia) i kosztach ich dostawy, są całkowitymi kosztami, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Towaru.
5. Do momentu zatwierdzenia Zamówienia (naciśnięcie przycisku „Zamawiam”) Klient ma możliwość (za pomocą przycisku „Edytuj”) dokonać zmiany Zamówienia. Od momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient nie ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych (w tym wyboru i ilości zamawianych Produktów, adresu dostawy, sposobu płatności).
6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą złożone Zamówienie i przyjęcia go do realizacji. Klient będzie również otrzymywał kolejne wiadomości z informacjami o statusie Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta ww. wiadomości elektronicznej wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy i wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a SPRZEDAWCĄ.
7. Złożenie Zamówienia może nastąpić bądź za pośrednictwem zarejestrowanego Konta lub też bez logowania. W każdym wypadku złożenie Zamówienia wiązać się może z koniecznością podania dodatkowych danych (w tym danych osobowych) niezbędnych do realizacji zamówienia oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed zakończeniem Zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania Zamówienia w celu realizacji i obsługi Zamówienia złożonego w Sklepie. Podanie danych osobowych oznaczonych jako „obowiązkowe” jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia i realizacji Zamówienia.
8. W przypadku gdy Klient nie posiada Konta Klienta, brak akceptacji przez Klienta Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia lub braku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Towarów za pośrednictwem Sklepu.
9. Zamówienia w Sklepie mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu – z wyłączeniem rzadkich sytuacji, gdy na Stronie będą przeprowadzane prace konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych Strona nie jest dostępna.
10. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem SPRZEDAWCY przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towaru będącego przedmiotem Zamówienia. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez SPRZEDAWCĘ wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.
12. SPRZEDAWCY przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na podstawie złożonego Zamówienia, w terminie 14 dni od dnia jej zwarcia oraz anulowania Zamówienia o ile Klient w przeciągu siedmiu dni roboczych nie dokona wymaganej zapłaty za Produkty. W przypadku wyboru płatności „z góry” anulowanie Zamówienia przez SPRZEDAWCĘ może nastąpić w ciągu 6 godzin od momentu jego złożenia.
13. [anulowanie Zamówienia za pobraniem] Klient, który złożył zamówienie i wybrał płatność za pobraniem, ma prawo anulować takie zamówienie (umowne prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży) do momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki do Klienta.
14. [anulowanie Zamówienia Abonamentowego lub Zamówienia Pakietowego/ subskrypcji]

1. Klient, który złożył zamówienie i wybrał płatność za Zamówienie Abonamentowe lub Pakietowe, ma prawo anulować takie zamówienie (umowne prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży) do końca miesiąca poprzedzającego wysyłkę kolejnego Zamówienia Abonamentowego. Anulowanie Zamówienia oznacza brak zgody na wysyłanie Towarów w kolejnych miesiącach objętych tym abonamentem oraz oznacza odwołanie upoważnienia SPRZEDAWCY do obciążania Klienta kosztami przyszłych Zamówień. W przypadku Zamówienia Pakietowego Klientowi przysługuje prawo zwrotu zapłaconego SPRZEDAWCY a nie zrealizowanego przez SPRZEDAWCĘ części przyszłych zamówień po potrąceniu naliczonego (w związku z Zamówieniem Abonamentowym) rabatu. Szczegółowe zasady rozliczeń w przypadku rezygnacji z Zamówienia Pakietowego znajdują się w sekcji FAQ – zwroty, anulowanie, rezygnacja.
2. SPRZEDAWCY przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży (w szczególności Zamówienia Abonamentowego) w przypadku braku płatności lub możliwości pobrania płatności wynikającą z Zamówienia kwotą.

15. [sposoby płatności]
Aktualnie dostępne w Sklepie sposoby płatności, określone są na stronie internetowej Sklepu w zakładce „sposoby płatności”. Ponadto aktualnie dostępne sposoby płatności są prezentowane do wyboru na początku procedury składania zamówienia, przed dokonaniem złożenia zamówienia. 

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro; BLIK; Google Pay, PayU.
16. [sposoby i termin dostaw]

a. Dostawa Towarów odbywa się w miejsce (np. paczkomat) lub na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
b. Aktualnie dostępne w Sklepie sposoby dostawy, określone są na stronie internetowej Sklepu w zakładce „sposoby dostawy”. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w sposób wybrany przez Klienta za pośrednictwem: wybranych firm świadczących usługi kurierskie (przesyłką kurierską), paczkomatów InPost lub innych sposobów dostawy wybranych przez Klienta w procesie Zamówienia. Wybór sposobu dostawy i jej koszty są zawsze określone podczas składania Zamówienia.
c. Termin realizacji Zamówienia i dostawy uzależniony jest od terminów oferowanych przez poszczególnych dostawców tych usług (i w zakresie terminów dostawy określana jest w regulaminach poszczególnych dostawców usług), zaś przewidywane terminy dostaw zawsze są dostępne w momencie składania Zamówienia. SPRZEDAWCA zobowiązany jest do realizacji i wysyłki Zamówienia bez zbędnej zwłoki. W każdym wypadku wysyłka nastąpi w terminie 3 Dni Roboczych od dnia Złożenia Zamówienia i jego opłacenia (w przypadku Zamówień „za pobraniem” – w terminie 3 Dni roboczych od dnia Złożenia Zamówienia). Powyższy termin przeznaczony jest na skompletowanie Zamówienia i przekazanie przesyłki przewoźnikowi w celu dostarczenia jej do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu. W przypadku Zamówień Abonamentowych wysyłka Zamówienia nastąpi w terminie określonym przez SPRZEDAWCĘ podanym każdorazowo na stronie internetowej www.purebeauty.pl lub social mediach Pure Beauty: Facebook oraz Instagram, dokładna data zostanie każdorazowo podana maksymalnie do dnia 25 każdego miesiąca.
d. Z chwilą odbioru przesyłki od przewoźnika (wydania Towaru) na Klienta przechodzi prawo własności Produktu, uprawnienia oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, przede wszystkim ryzyko utraty lub uszkodzenia.

17. [darmowa dostawa] SPRZEDAWCA może wprowadzić zasady zgodnie z którymi w określonych wypadkach (w szczególności w wypadku Zamówienia o określonej minimalnej wartości) określona forma dostawy nastąpi na koszt SPRZEDAWCY. Informacja w tym zakresie pojawi się w momencie składania Zamówienia.
18. [faktura VAT] Potwierdzenie sprzedaży nastąpi – po opłaceniu zamówienia przez Klienta – automatycznie w formie faktury VAT obejmującej nabyte Towary. Faktura ta zostanie doręczona w formie elektronicznej (format *pdf) na adres Klienta wskazany przy składaniu Zamówienia. Poprzez akceptację Regulaminu Klient wyrażą zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur (w tym duplikatów i faktur korygujących) w postaci elektronicznej zgodnie ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Klient ma możliwość otrzymania faktury w wersji papierowej: w takim wypadku Klient powinien złożyć takie żądanie niezwłocznie po dokonaniu zamówienia, zaś SPRZEDAWCA zobowiązuje się przekazać fakturę w formie papierowej na adres wskazany przez Klienta.

§4 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. SPRZEDAWCA informuje, że zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, konsument (Klient będący Konsumentem), który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyłączeniem przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do Regulaminu. Postanowienie niniejszej części (paragrafu) Regulaminu dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami (z wyłączeniem pkt. 9).
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się do dnia wydania (dostarczenia) Towarów.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane na adres SPRZEDAWCY (Dane kontaktowe) wskazany w § 1 (pocztą tradycyjną) lub na adres BOK@purebeauty.plz wykorzystaniem formularza zwrotu (wzoru oświadczenia o odstąpieniu) lub bez jego użycia w formie jednoznacznego oświadczenia. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić towar SPRZEDAWCY niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował SPRZEDAWCĘ o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Klient odeśle zwracany Towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: PURE BEAUTY MEDIA Sp. z o.o. ul. Kolejarska 34, 03-646 Warszawa, z dopiskiem „zwrot”. W celu usprawnienia procesu zwrotu Towaru zaleca się, aby Klient dołączył do zwracanego Towaru również numer zamówienia.
6. Zwrot Towaru za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany. Zwroty za pobraniem nie będą odbierane, w związku z czym Towar uznaje się za niezwrócony.
7. W przypadku odstąpienia od umowy SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów poniesione przez SPRZEDAWCĘ. Zwrot płatności zostanie dokonany przez SPRZEDAWCĘ przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, czyli koszty przesłania Towaru do SPRZEDAWCY.
8. W przypadku, gdy Klient zapłacił za Towar przy odbiorze przesyłki (Zamówienie za pobraniem), wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w formularzu o odstąpieniu od umowy.
9. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwracanego Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w odniesieniu do umowy w których przedmiotem świadczenia jest rzecz, rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Wobec powyższego SPRZEDAWCA zalecamy, aby z uwagi na specyfikę sprzedawanych Towarów /Produktów przed ewentualnym zwrotem nie otwierać oryginalnych / zapieczętowanych lub ofoliowanych Produktów pochodzących ze Sklepu. W powyższym kontekście, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (Towarów/ Produktów) będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

§5 REKLAMACJE

1. SPRZEDAWCA jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad fizycznych i prawnych i ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
2. W przypadku wystąpienia wady towaru Klient ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego, SPRZEDAWCA odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.
3. Klientowi, który korzysta z rękojmi na podstawie Kodeksu cywilnego przysługują następujące uprawnienia:

a. może żądać obniżenia ceny,
b. przy wadzie istotnej – może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
c. może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
d. może żądać usunięcia wady.

4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na adres podany w danych kontaktowych lub na adres e-mail: BOK@purebeauty.pl. Reklamacja powinna zawierać: Formularz reklamacji stanowiący załącznik do Regulaminu, w szczególności dane osoby zgłaszającej reklamację, jej adres (w tym adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację jak również pozostałe elementy niezbędne do jej rozpatrzenia w szczególności numer zamówienia, opis Towaru i charakteru jego wady, datę wykrycia wady, datę zakupu. Do reklamacji powinien zostać dołączony dowód zakupu. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt SPRZEDAWCY i sposób wskazany przez SPRZEDAWCĘ dostarczyć wadliwy Towar do miejsca wskazanego przez SPRZEDAWCĘ.
5. SPRZEDAWCA rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
6. W przypadku gdy w wyniku reklamacji następuje zwrot towaru, Sklep zwraca klientowi pełną kwotę zapłaconą za towar oraz koszt dostawy.

§6 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
– www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
– https://uokik.gov.pl/pozasadowe _rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
– www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
– https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a SPRZEDAWCĄ, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
3. Na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Klientom będącym Konsumentami przysługuje prawo do:

a. złożenia skargi m.in. poprzez unijną platformę internetową ODR dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
b. złożenia wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pośrednictwem Inspekcji Handlowej (www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 ).

4. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
5. Niezależnie od powyższych uprawnień, Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a SPRZEDAWCĄ:
a. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu,
b. zwrócenie się do sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
6. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń opisanych powyżej jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej opisanej w § 5 i ma charakter dobrowolny (obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie) przy czym SPRZEDAWCA poprzez publikację Regulaminu wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami.

§7 DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych klientów sklepu jest Pure Beauty Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-001), Al. Jerozolimskie 85 lok. 21.
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych osobowych dalej „RODO”.
3. W wykonaniu postanowień RODO SPRZEDAWCA informuje, że:

a. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może skontaktować się pisząc na adres: iod@purebeauty.pl lub bok@purebeauty.pl, SPRZEDAWCA (Administrator) nie powołał inspektora ochrony danych osobowych,
b. podanie danych osobowych przez Klientów Sklepu jest dobrowolne, aczkolwiek w niektórych przypadkach konieczne do realizacji Zamówień oraz korzystania z innych funkcjonalności Sklepu i serwisu,
c. dane osobowe Klientów przetwarzane będą na potrzeby związane z realizacją Zamówień (prawidłowej realizacji sprzedaży Towarów, zaś niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy), jak też ich wysyłki, rejestracją w Sklepie (stworzenie Konta) oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody – również do marketingu towarów i usług oferowanych przez SPRZEDAWCĘ oraz innych funkcjonalności Sklepu i powiązanego z nim serwisu,
d. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Klienta Sklepu, marketingu towarów i usług oraz udziału w innych usługach jest udzielona przez Klienta zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy,
e. dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Klienta zgody lub maksymalnie do 3 lat od momentu zrealizowania zamówienia, w przypadku Klientów,
f. dane osobowe Klientów Sklepu SPRZEDAJĄCY może przekazywać do podmiotów obsługujących Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do prowadzenia Sklepu i jego obsługi (usługi teleinformatyczne, prawne oraz realizującym działania marketingowe). W przypadku Klientów składających Zamówienia, ich dane mogą być również przekazywane do firm realizujących dostawę towaru,
g. każdy Klient Sklepu ma prawo żądać od SPRZEDAWCY dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez SPRZEDAWCĘ danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych w przypadku uznania, że jego dane osobowe narusza RODO,
h. każdy Klient ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem,
i. dane osobowe będą profilowane w celu najlepszego dopasowania produktów do potrzeb i oczekiwań klientów ,
j. Sklep wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Klienta (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Klienta, z którego dokonano połączenia ze Sklepem) podczas przeglądania strony www. Sklepu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze Sklepem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi (lub użytkownikowi, który nie dokonał rejestracji jako Klient) korzystania ze Strony, dostosowywanie stron Sklepu do potrzeb i oczekiwań danego użytkownika oraz badanie ruchu użytkowników w ramach Sklepu. Pliki cookies są wykorzystywane w Sklepie za zgodą użytkownika, który może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce

4. Klient lub użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane, poprzez akceptację Regulaminu oświadcza, że został zapoznany z przysługującymi mu prawami wynikającymi z RODO (wymienionymi w pkt. 3 powyżej).

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim oraz zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
2. SPRZEDAWCA zobowiązuje się chronić i przestrzegać wszelkie prawa Klientów (oraz wypełniać obowiązki sprzedawcy w relacjach z Konsumentami) przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych przepisach bezwzględnie obowiązujących przepisów. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów w szczególności będących Konsumentami wynikających z przepisów prawa – jakiekolwiek wątpliwości interpretacyjne rozstrzygane będą na korzyść Klienta.
3. Załącznikiem do Regulaminu jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwieranej na odległość wraz z pouczeniem.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03.01. 2022 roku.

Regulamin obowiązujący do dnia od dnia 16.11.2020 do dnia 03.01.2022 roku

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ DEFINICJE

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady działania sklepu i serwisu internetowego pod nazwa PUREBAUTY dostępnego na stronie internetowej www.purebeauty.pl, w szczególności zasady sprzedaży Towarów przez Klientów od SPRZEDAWCY za pośrednictwem Sklepu (zasady wykonywania tych umów), uprawnień przysługujących Klientom oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
2. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu przez Klienta. Regulamin po jego akceptacji jest integralną częścią umowy sprzedaży Produktów.
3. Określone w niniejszym Regulaminie wyrażenia (lub inne wyrażenia pisane w treści niniejszego Regulaminu z wielkiej litery) mają następujące znaczenie:

a. „SPRZEDAWCA”: Pure Beauty Media spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Wąski Jar 10 a (kod poczt: 02-796), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Wa rszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000859715, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł, NIP: 9512507422, REGON: 387048691.
b. „Dane kontaktowe” oznacza następujący adres SPRZEDAWCY: ul. Wąski Jar 10 a, kod poczt: 02-796 Warszawa, e-mail BOK@purebeauty.pl, telefon: + 48 720 801 302 lub dane każdorazowo wskazane na stronie internetowej www.purebeauty.pl w zakładce „kontakt”
c. „Sklep internetowy” lub „Sklep” – oznacza sklep internetowy prowadzony przez SPRZEDAWCĘ dostępny na stronie internetowej pod adresem www.purebeauty.pl za pośrednictwem którego Klienci mogą składać zamówienia Towarów dostępnych w Sklepie;
d. „Klient” – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (lub osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat za zgodą przedstawiciela ustawowego) oraz także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu i zgodnie z Regulaminem składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu (czy to jako użytkownik zalogowany czy też nie);
e. „Konsument” – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze SPRZEDAWCĄ (w szczególności, która składa zamówienie w Sklepie) w sposób niezwiązany z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
f. „Dzień Roboczy” – oznacza każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
g. „Towar” lub „Produkt” – oznacza produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie,
h. „Zamówienie” – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towaru/ Produktu, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru/Produktu, sposób jego dostarczenia oraz sposób zapłaty za Towar;
i. „Zamówienie Abonamentowe /subskrypcja” – oznacza Zamówienie w systemie abonamentowym wysyłane w okresach miesięcznych bez konieczności składania osobnych (dodatkowych) oświadczeń przez Klienta do czasu jego anulowania przez Klienta lub SPRZEDAWCĘ;
j. „Zamówienie Pakietowe” – oznacza Zamówienie w systemie abonamentowym, przedpłacone za cały określony w tym Zamówieniu okres i wysyłane w okresach miesięcznych przez wynikający z Zamówienia Abonamentowego okres czasu stanowiący wielokrotność (3 lub 6) miesięcy kalendarzowych;
k. „Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. z 28 stycznia 2020 roku Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
l. „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity z 6 lutego 2020 roku Dz.U. z 2020 roku poz. 344 z późn. zm.);
m. „Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity z dnia 16 września 2020 roku, Dz.U. z 2020 poz. 1740 z późn. zm.).

§ 2 OGÓLNE ZASADY ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM ZE SKLEPU

1. [warunki techniczne] Do korzystania ze Sklepu, w tym do przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania Zamówień, niezbędne jest używanie w urządzeniu, za pomocą którego korzystasz ze Sklepu przeglądarki Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari lub Opera w najnowszej wersji, włączenie w przeglądarce obsługę języka Javascript, włączenie w przeglądarce obsługi ciasteczek i danych stron. Są to minimalne zalecane wymagania technicznie, zapewniające współpracy z naszym systemem teleinformatycznym.
2. [ogólne warunki korzystania ze Sklepu] Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu a w szczególności zgodnie z dobrymi obyczajami i z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów a także w sposób niezakłócający jego funkcjonowania w tym dostarczanie (publikowanie) przez Klienta treści bezprawnych.
3. [rejestracja i logowanie]

a. Do przeglądania asortymentu Sklepu i Towarów oraz zakupu poszczególnych Produktów w Sklepie nie jest wymagana rejestracja (założenie konta Klienta). Założenie konta Klienta („Konto”) umożliwia zakup, a także zaproponowanie Klientowi i korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności oraz możliwość uczestniczenia przez Klienta w promocjach i korzystania z dodatkowych benefitów oferowanych przez SPRZEDAWCĘ i marki współpracujące ze SPRZEDAWCĄ.
b. Rejestracja Konta w Sklepie oraz jego prowadzenie są dobrowolne i nieodpłatne, zaś Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta oraz jego zamknięcia w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, poprzez przesłanie SPRZEDAWCY stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: BOK@purebeauty.pl albo w formie pisemnej na adres pocztowy SPRZEDAWCY (Dane kontaktowe) wskazane w § 1 Regulaminu.
c. Rejestracja następuje poprzez naciśnięcie na Stronie przycisku „logowanie/ rejestracja” oraz podanie niezbędnych danych, w tym loginu i hasła. Rejestracji można dokonać w każdej chwili w szczególności w chwili składania Zamówienia. Po wypełnieniu wymaganych pól a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne, zaznaczeniu pola zapoznania się i akceptacji Regulaminu oraz po naciśnięciu przycisku „Zarejestruj się”, na podany przez Klienta adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z prośbą o potwierdzenie rejestracji Konta. Potwierdzenie rejestracji Konta następuje poprzez kliknięcie w link aktywacyjny i uzyskanie komunikatu o sukcesie oznacza, że Konto zostało założone.
d. Podanie podczas rejestracji Konta danych oznaczonych jako „obowiązkowe” jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako „obowiązkowe” jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych Klienta nie oznaczonych jako „obowiązkowe” jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.
e. SPRZEDAWCA może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należy korzystanie przez Klienta ze Sklepu w sposób naruszający przepisy prawa, postanowienia niniejszego Regulaminu lub w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje. Wypowiedzenie następuje poprzez przesłanie Klientowi oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej zarejestrowany w Sklepie Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta powoduje zablokowanie i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu.

4. [zmiany Regulaminu] SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn prawnych lub organizacyjnych np. wynikających z konieczności dostosowania postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa, zmiany sposobu płatności, dostaw jednak tylko w zakresie w jakim zmiany te wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Klienci są informowani przez umieszczenie na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym przez Sprzedawcę nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.

§ 3 SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

1. Zakupu Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu można dokonać przez złożenie Zamówienia.
2. W tym celu należy dokonać wyboru Produktów, umieścić je w koszyku oraz dokonać wyboru sposobu płatności i dostawy. W celu uniemożliwienia działań o charakterze spekulacyjnym, SPRZEDAWCA uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego Produktu lub grupy Produktów objętych jednym zamówieniem.
3. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają wszystkie podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Ceny dotyczą jednej sztuki towaru i nie zawierają kosztów dostarczenia Towaru. Koszty dostarczenia Towaru są każdorazowo podawane w trakcie składania Zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia.
4. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, obejmującej cenę wybranych Produktu/ów (ceny jednostkowe i łączna wartość Zamówienia) i kosztach ich dostawy, są całkowitymi kosztami, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Towaru.
5. Do momentu zatwierdzenia Zamówienia (naciśnięcie przycisku „Zamawiam”) Klient ma możliwość (za pomocą przycisku „Edytuj”) dokonać zmiany Zamówienia. Od momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient nie ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych (w tym wyboru i ilości zamawianych Produktów, adresu dostawy, sposobu płatności).
6. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma wiadomość e-mail potwierdzającą złożone Zamówienie i przyjęcia go do realizacji. Klient będzie również otrzymywał kolejne wiadomości z informacjami o statusie Zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta ww. wiadomości elektronicznej wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy i wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a SPRZEDAWCĄ.
7. Złożenie Zamówienia może nastąpić bądź za pośrednictwem zarejestrowanego Konta lub też bez logowania. W każdym wypadku złożenie Zamówienia wiązać się może z koniecznością podania dodatkowych danych (w tym danych osobowych) niezbędnych do realizacji zamówienia oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed zakończeniem Zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania Zamówienia w celu realizacji i obsługi Zamówienia złożonego w Sklepie. Podanie danych osobowych oznaczonych jako „obowiązkowe” jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia i realizacji Zamówienia.
8. W przypadku gdy Klient nie posiada Konta Klienta, brak akceptacji przez Klienta Regulaminu w toku procedury składania Zamówienia lub braku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia Towarów za pośrednictwem Sklepu.
9. Zamówienia w Sklepie mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu – z wyłączeniem rzadkich sytuacji, gdy na Stronie będą przeprowadzane prace konserwacyjne lub z innych przyczyn technicznych Strona nie jest dostępna.
10. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze złożeniem SPRZEDAWCY przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży Towaru będącego przedmiotem Zamówienia. Po złożeniu przez Klienta Zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez SPRZEDAWCA wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia zamówienia do realizacji.
12. SPRZEDAWCY przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na podstawie złożonego Zamówienia, w terminie 14 dni od dnia jej zwarcia oraz anulowania Zamówienia o ile Klient w przeciągu siedmiu dni roboczych nie dokona wymaganej zapłaty za Produkty. W przypadku wyboru płatności „z góry” anulowanie Zamówienia przez SPRZEDAWCA może nastąpić w ciągu 6 godzin od momentu jego złożenia.
13. [anulowanie Zamówienia za pobraniem] Klient, który złożył zamówienie i wybrał płatność za pobraniem, ma prawo anulować takie zamówienie (umowne prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży) do momentu nadania przez Sprzedawcę przesyłki do Klienta.
14. [anulowanie Zamówienia Abonamentowego lub Zamówienia Pakietowego/ subskrypcji]

1. Klient, który złożył zamówienie i wybrał płatność za Zamówienie Abonamentowe lub Pakietowe, ma prawo anulować takie zamówienie (umowne prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży) do końca miesiąca poprzedzającego wysyłkę kolejnego Zamówienia Abonamentowego. Anulowanie Zamówienia oznacza brak zgody na wysyłanie Towarów w kolejnych miesiącach objętych tym abonamentem oraz oznacza odwołanie upoważnienia SPRZEDAWCY do obciążania Klienta kosztami przyszłych Zamówień. W przypadku Zamówienia Pakietowego Klientowi przysługuje prawo zwrotu zapłaconego SPRZEDAWCY a nie zrealizowanego przez SPRZEDAWCĘ części przyszłych zamówień po potrąceniu naliczonego (w związku z Zamówieniem Abonamentowym) rabatu. Szczegółowe zasady rozliczeń w przypadku rezygnacji z Zamówienia Pakietowego znajdują się w sekcji FAQ – zwroty, anulowanie, rezygnacja.
2. SPRZEDAWCY przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży (w szczególności Zamówienia Abonamentowego) w przypadku braku płatności lub możliwości pobrania płatności wynikającą z Zamówienia kwotą.

15. [sposoby płatności]
Aktualnie dostępne w Sklepie sposoby płatności, określone są na stronie internetowej Sklepu w zakładce „sposoby płatności”. Ponadto aktualnie dostępne sposoby płatności są prezentowane do wyboru na początku procedury składania zamówienia, przed dokonaniem złożenia zamówienia.
16. [sposoby i termin dostaw]

a. Dostawa Towarów odbywa się w miejsce (np. paczkomat) lub na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
b. Aktualnie dostępne w Sklepie sposoby dostawy, określone są na stronie internetowej Sklepu w zakładce „sposoby dostawy”. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się w sposób wybrany przez Klienta za pośrednictwem: wybranych firm świadczących usługi kurierskie (przesyłką kurierską), paczkomatów InPost, usługi „paczka w Ruchu” lub innych sposobów dostawy wybranych przez Klienta w procesie Zamówienia. Wybór sposobu dostawy i jej koszty są zawsze określone podczas składania Zamówienia.
c. Termin realizacji Zamówienia i dostawy uzależniony jest od terminów oferowanych przez poszczególnych dostawców tych usług (i w zakresie terminów dostawy określana jest w regulaminach poszczególnych dostawców usług), zaś przewidywane terminy dostaw zawsze są dostępne w momencie składania Zamówienia. SPRZEDAWCA zobowiązany jest do realizacji i wysyłki Zamówienia bez zbędnej zwłoki. W każdym wypadku wysyłka nastąpi w terminie 3 Dni Roboczych od dnia Złożenia Zamówienia i jego opłacenia (w przypadku Zamówień „za pobraniem” – w terminie 3 Dni roboczych od dnia Złożenia Zamówienia). Powyższy termin przeznaczony jest na skompletowanie Zamówienia i przekazanie przesyłki przewoźnikowi w celu dostarczenia jej do miejsca wskazanego przez Klienta w Zamówieniu. W przypadku Zamówień Abonamentowych wysyłka Zamówienia nastąpi w terminie określonym przez SPRZEDAWCĘ podanym każdorazowo na stronie internetowej www.purebeauty.pl, dokładna data zostanie każdorazowo podana do dnia 10 każdego miesiąca.
d. Z chwilą odbioru przesyłki od przewoźnika (wydania Towaru) na Klienta przechodzi prawo własności Produktu, uprawnienia oraz wszelkie ryzyka związane z jego posiadaniem i użytkowaniem, przede wszystkim ryzyko utraty lub uszkodzenia.

17. [darmowa dostawa] SPRZEDAWCA może wprowadzić zasady zgodnie z którymi w określonych wypadkach (w szczególności w wypadku Zamówienia o określonej minimalnej wartości) określona forma dostawy nastąpi na koszt SPRZEDAWCY. Informacja w tym zakresie pojawi się w momencie składania Zamówienia.
18. [faktura VAT] Potwierdzenie sprzedaży nastąpi – po opłaceniu zamówienia przez Klienta – tylko na życzenie klienta w formie faktury VAT obejmującej nabyte Towary. W przypadku, gdy Klient wybierze jako formę potwierdzenia transakcji fakturę VAT, faktura ta zostanie doręczona w formie elektronicznej (format *pdf) na adres Klienta wskazany przy składaniu Zamówienia. Poprzez akceptację Regulaminu Klient wyrażą zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur (w tym duplikatów i faktur korygujących) w postaci elektronicznej zgodnie ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Klient ma możliwość otrzymania faktury w wersji papierowej: w takim wypadku Klient powinien złożyć takie żądanie niezwłocznie po dokonaniu zamówienia, zaś SPRZEDAWCA zobowiązuje się przekazać fakturę w formie papierowej na adres wskazany przez Klienta.

§ 4 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. SPRZEDAWCA informuje, że zgodnie z art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, konsument (Klient będący Konsumentem), który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyłączeniem przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszym Regulaminie. Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do Regulaminu. Postanowienie niniejszej części (paragrafu) Regulaminu dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami (z wyłączeniem pkt. 9).
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się do dnia wydania (dostarczenia) Towarów.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać wysłane na adres SPRZEDAWCY (Dane kontaktowe) wskazany w § 1 (pocztą tradycyjną) lub na adres BOK@purebeauty.pl z wykorzystaniem formularza zwrotu (wzoru oświadczenia o odstąpieniu) lub bez jego użycia w formie jednoznacznego oświadczenia. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
5. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ma obowiązek zwrócić towar SPRZEDAWCY niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował SPRZEDAWCĘ o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Klient odeśle zwracany Towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: PURE BEAUTY MEDIA Sp. z o.o. ul. Wąski Jar 10a, 02-796 Warszawa, z dopiskiem „zwrot”. W celu usprawnienia procesu zwrotu Towaru zaleca się, aby Klient dołączył do zwracanego Towaru również numer zamówienia.
6. Zwrot Towaru za pomocą przesyłki za pobraniem nie będzie akceptowany. Zwroty za pobraniem nie będą odbierane, w związku z czym Towar uznaje się za niezwrócony.
7. W przypadku odstąpienia od umowy SPRZEDAWCA niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towarów. Zwrot płatności zostanie dokonany przez SPRZEDAWCĘ przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności – w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W wypadku odstąpienia Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, czyli koszty przesłania Towaru do SPRZEDAWCY.
8. W przypadku, gdy Klient zapłacił za Towar przy odbiorze przesyłki (Zamówienie za pobraniem), wówczas zwrot nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w formularzu o odstąpieniu od umowy.
9. SPRZEDAWCA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania zwracanego Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość w odniesieniu do umowy w których przedmiotem świadczenia jest rzecz, rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. Wobec powyższego SPRZEDAWCA zalecamy, aby z uwagi na specyfikę sprzedawanych Towarów /Produktów przed ewentualnym zwrotem nie otwierać oryginalnych / zapieczętowanych lub ofoliowanych Produktów pochodzących ze Sklepu. W powyższym kontekście, Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (Towarów/ Produktów) będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11. W przypadku sprzedaży produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.

§ 5 REKLAMACJE

1. SPRZEDAWCA jest zobowiązany do dostarczenia Klientowi Towaru bez wad fizycznych i prawnych i ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.
2. W przypadku wystąpienia wady towaru Klient ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona. Zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego, SPRZEDAWCA odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem za sprzedany towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.
3. Klientowi, który korzysta z rękojmi na podstawie Kodeksu cywilnego przysługują następujące uprawnienia:

a. może żądać obniżenia ceny,
b. przy wadzie istotnej – może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,
c. może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad,
d. może żądać usunięcia wady.

4. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na adres podany w danych kontaktowych lub na adres e-mail: BOK@purebeauty.pl. Reklamacja powinna zawierać: Formularz reklamacji stanowiący załącznik do Regulaminu, w szczególności dane osoby zgłaszającej reklamację, jej adres (w tym adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację jak również pozostałe elementy niezbędne do jej rozpatrzenia w szczególności numer zamówienia, opis Towaru i charakteru jego wady, datę wykrycia wady, datę zakupu. Do reklamacji powinien zostać dołączony dowód zakupu. Powyższa treść dotycząca zgłoszenia reklamacji stanowi jedynie przykład, z którego Klient nie musi korzystać, i nie wpływa na skuteczność reklamacji. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt SPRZEDAWCY i sposób wskazany przez SPRZEDAWCĘ dostarczyć wadliwy Towar do miejsca wskazanego przez SPRZEDAWCĘ.
5. SPRZEDAWCA rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
6. W przypadku gdy w wyniku reklamacji następuje zwrot towaru, Sklep zwraca klientowi pełną kwotę zapłaconą za towar oraz koszt dostawy.

§ 6 POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

1. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
– www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,
– https://uokik.gov.pl/pozasadowe _rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
– www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
– https://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
2. Klient posiadający status Konsumenta może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozwiązania indywidulanego sporu między Konsumentem a SPRZEDAWCĄ, korzystając z bezpłatnej pomocy prawnej miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów albo organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów, m.in. Federacji Konsumentów – adres strony internetowej: www.federacja-konsumentow.org.pl.
3. Na podstawie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich Klientom będącym Konsumentami przysługuje prawo do:

a. złożenia skargi m.in. poprzez unijną platformę internetową ODR dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Europejska platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii Europejskiej a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii Europejskiej.
b. złożenia wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pośrednictwem Inspekcji Handlowej (www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 ).

4. W rozwiązaniu indywidulanego sporu i skargi konsumenckiej związanych z transakcją transgraniczną pomaga także Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich. Adresy tych instytucji dostępne są na stronie internetowej Europejskiego Centrum Konsumenckiego www.konsument.gov.pl.
5. Niezależnie od powyższych uprawnień, Klient będący Konsumentem posiada między innymi następujące możliwości skorzystania z pozasądowego rozwiązania sporu między Konsumentem a SPRZEDAWCĄ:
a. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu,
b. zwrócenie się do sądu polubownego działającego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży.
6. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń opisanych powyżej jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej opisanej w § 5 i ma charakter dobrowolny (obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie) przy czym SPRZEDAWCA poprzez publikację Regulaminu wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami.

§ 7 DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administratorem danych osobowych klientów sklepu jest Pure Beauty Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-796)), ul. Wąski Jar 10 a.
2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą o ochronie danych osobowych dalej „RODO”.
3. W wykonaniu postanowień RODO SPRZEDAWCA informuje, że:

a. w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, Klient może skontaktować się pisząc na adres: iod@purebeauty.pl SPRZEDAWCA (Administrator) nie powołał inspektora ochrony danych osobowych,
b. podanie danych osobowych przez Klientów Sklepu jest dobrowolne, aczkolwiek w niektórych przypadkach konieczne do realizacji Zamówień oraz korzystania z innych funkcjonalności Sklepu i serwisu,
c. dane osobowe Klientów przetwarzane będą na potrzeby związane z realizacją Zamówień (prawidłowej realizacji sprzedaży Towarów, zaś niepodanie danych osobowych niezbędnych do zawarcia umowy kupna-sprzedaży skutkuje odmową zawarcia tejże umowy), jak też ich wysyłki, rejestracją w Sklepie (stworzenie Konta) oraz w przypadku udzielenia stosownej zgody – również do marketingu towarów i usług oferowanych przez SPRZEDAWCĘ oraz innych funkcjonalności Sklepu i powiązanego z nim serwisu,
d. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji Klienta Sklepu, marketingu towarów i usług oraz udziału w innych usługach jest udzielona przez Klienta zgoda, natomiast w przypadku zakupu towarów przetwarzanie danych jest konieczne w celu realizacji umowy,
e. dane osobowe będą przechowywane do momentu wycofania przez Klienta zgody lub maksymalnie do 3 lat od momentu zrealizowania zamówienia, w przypadku Klientów
f. dane osobowe Klientów Sklepu SPRZEDAJĄCY może przekazywać do podmiotów obsługujących Sprzedawcę w zakresie niezbędnym do prowadzenia Sklepu i jego obsługi (usługi teleinformatyczne, prawne oraz realizującym działania marketingowe). W przypadku Klientów składających Zamówienia, ich dane mogą być również przekazywane do firm realizujących dostawę towaru,
g. każdy Klient Sklepu ma prawo żądać od SPRZEDAWCY dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem przez SPRZEDAWCĘ danych osobowych, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony danych osobowych w przypadku uznania, że jego dane osobowe narusza RODO,
h. każdy Klient ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem,
i. dane osobowe będą profilowane w celu najlepszego dopasowania produktów do potrzeb i oczekiwań klientów ,
j. Sklep wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Klienta (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Klienta, z którego dokonano połączenia ze Sklepem) podczas przeglądania strony www. Sklepu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze Sklepem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu a ich głównym celem jest ułatwienie Klientowi (lub użytkownikowi, który nie dokonał rejestracji jako Klient) korzystania ze Strony, dostosowywanie stron Sklepu do potrzeb i oczekiwań danego użytkownika oraz badanie ruchu użytkowników w ramach Sklepu. Pliki cookies są wykorzystywane w Sklepie za zgodą użytkownika, który może w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce

4. Klient lub użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane, poprzez akceptację Regulaminu oświadcza, że został zapoznany z przysługującymi mu prawami wynikającymi z RODO (wymienionymi w pkt. 3 powyżej).

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu zawierane są w języku polskim oraz zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
2. SPRZEDAWCA zobowiązuje się chronić i przestrzegać wszelkie prawa Klientów (oraz wypełniać obowiązki sprzedawcy w relacjach z Konsumentami) przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz innych przepisach bezwzględnie obowiązujących przepisów. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów w szczególności będących Konsumentami wynikających z przepisów prawa – jakiekolwiek wątpliwości interpretacyjne rozstrzygane będą na korzyść Klienta.
3. Załącznikiem do Regulaminu jest wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwieranej na odległość wraz z pouczeniem.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.11. 2020 roku.

Pure Beauty